NAWAB GHAR

Directed By: Syed Haider Ali
Written By: Dr Tahir Shaheer
Cast: Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Nawaz Anjum, Qaiser Peya, Ayne Tahira, Mahi, Akhter Rasheed, Shahid Nashad, Saqi, Jamil Bhutta, Aqeel Haider
Monday At 6:30pm